2007 Spokane Highland Games
Spokane, Washington
DTPB1-SHG07
DTPB2-SHG07
Bruce-SHG07
David-SHG07
Lisa-SHG07
Roy-SHG07